Velkommen
Gudstjenester og arrangementer
Kirkebladet
Præster
Kirkens Personale
Hvad nu ved....
Menighedsråd
Konfirmander
Voksenkor
Kirkerne
     Tostrup
     Roum
Fakta om Tostrup Sogn
Fakta om Roum Sogn
Fakta om Hvam sogn
Sjælesorg på nettet
Link til Facebook
Links
log in

Tostrup Kirke

  
Den gamle landsbykirke i Vester Tostrup er antagelig fra tiden omkring 1200, og man ved ikke, hvem der har bygget den.
 
Den er opført at tilhuggede granitsten på en sokkel med skrå kant.Skib og kor er bygget i datidens rundbuestil.
På nordsiden fører en udvendig trappe op til kirkeklokkerne.
Her hænger kirkens største klenodie, som er fra 1265.
Den må kun bruges til højtiderne.
En ny klokke blev ophængt i 1997.
 
 
 
 
Tårnet er tilføjet senere og var oprindelig fra loftshøjde kun halv så bredt. Det var placeret over tårnunderdelens nordlige del med galvene i øst og vest.
Disse to ting ændredes ved restaureringen i 1928, og tårnrummet blev lagt til kirkeskibet.
Den nederste del af tårnet er af granitkvadre. Den hvidkalkede del af tårnet og våbenhuset er af munkesten. Taget på kor og skib er af bly, mens tårn og våbenhus har tegltag.
Vinduerne er alle rundbuede, og kun tårnunderdelens lille sydvestvindue med blyindfattede ruder formodes at være oprindelig.
Korets vinduer mod øst og nord er tilmurede.
Våbenhuset er nyopført i 1928, hvor man nedrev det gamle, der menes at stamme fra reformationstiden.
Der findes ikke spor af portal på nordsiden, men når man går ind i våbenhuset, får man straks øje på den oprindelige sydportal.
Karmen er af granit og på siderne udsmykket med en lille halvsøjle, der forstsætter på overliggeren og danner en rundbue, under hvilken der er udhugget et fremtrædende græsk kors.
 
Man træder nu ind i selve kirken og ser til venstre dobbeltbuen, der adskiller tårndelen og skibet. Her står orglet.
 
Skibets indvendige mure er lige som den øvrige del af kirken en ujævn hvidkalket flade, som består af rå- og kløvede kampesten.
Korbuen eller triumfbuen er af ukalkede kvadre, der er krumhugget, og buen har profilerede gesimser og sokkel med skråkant.
Skibets og korets bjælkeloft er ikke det oprindelige. I tårndelen dannes loftet af to krydshvælvninger.
Gulvet  i tårn, skib og kor er gule teglsten, mens der under stolene er egeparket.
 
Døbefonten, der står under korbuen mod den nordlige side, er en meget simpel romansk granitfont, bægerformet og med firkantet fosstykke, der bærer hjørneblade.
 
Dåbsfadet er fra 1941 og udført i messing, skænket til kirken efter en indsamling i sognet.
 
Prædikestolen er i renæssancestil og fra ca. 1600.
Den består af fire fag med rektangulære storfelter, hvori der er malet evangelistbilleder (ca 1800).
På hjørnerne er der toskanske søjler. I de øverste felter, der er delt af englehoveder, står der følgende tekst:
SAA ELSKTE GVD VERDEN AT HAND GAF SIN ENBORNE SØN PAA DET AT ALLE DE SOM TRO PAA HANNEM.... (Johs.3,16.)
I de nederste felter er der udskåret kæmpende drager, to kæmpende løver, en løve og en drage i kamp og et englehoved med vinger.
 
Altertavlen er fra samme tid som prædikestolen og ligeledes i renæssancestil.
Ved altertavlens istandsættelse i 1945 blev bemalingen fra 1752 afdækket.
I topstykket er et meget smukt og oprindeligt opstandelsesbillede.
I midterfeltet findes i dag et korsfæstelsesbilled malet af J. Th. Skovgaard i 1947.
På sidefelterne står nadverordene og under tavlen står Romerbrevet 3, 24-25.
 
Lysestagerne har intialerne "CLSSMPDK 1692"
 
Alterdugen er syet af nogle beboere i sognet i slutningen af 1970erne.
 
Et gammelt altermaleri, "korsfæstelsen" fra ca 1800, blev taget ned ved restaureringen i 1945 og senere ophængt på skibets nordvæg.
 
Epitafiet i koret har sognepræst Johan Pedersen Holst ophængt i 1773 over en dødfødt datter.
 
En større restaurering af kirken blev foretaget i 1997. For at få mere benplads blev enkelte kirkebænke fjernet, så der nu er 125 siddepladser.
 
Vester Tostrup kirke
Kallestrupvej 100
Tostrup
9632 Møldrup